NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN

24.4K 42 12

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN

PHẦN I: TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN

Câu 1: phân tích định nghĩa vật chất của Lênin,ý nghĩa khoa học của định nghĩa.

Định nghĩa: Vật chất là một cặp phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại,phản ánh và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác.

Phân tích định nghĩa:

- VC là một phạm trù triết học: lấy phạm trù triết học để định nghĩa VC vì đây là phạm trù rộng nhất, khái quát nhất, nó bao hàm phạm trù của các ngành KH khác.

- Dùng để chỉ thực tại khách quan, tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác: thực tại khách quan là đang tồn tại trong thực tế và khẳng định VC có trước, VC quyết định ý thức (cảm giác),không phụ thuộc vào ý thức(cảm giác).

- Đem lại cho con người trong cảm giác,được cảm giác của chúng ta chép lại,chụp lại, phản ánh: điều đó nói lên VC được biểu hiện thông qua các dạng cụ thể, bằng cảm giác con người có thể nhận thức được. VC chính là nguồn gốc, nội dung khách quan của ý thức(cảm giác).

Ý nghĩa:

- Giải quyết được vấn đề cơ bản của triết học theo quan điểm của CNDV: VC có trước, VC quyết định ý thức.

- Khắc phục triệt để tính chất trực quan siêu hình, máy móc trong quan điểm của CNDV trước đây.

- Mở ra hướng nghiên cứu mới cho các nhà KH để ngày càng đi sâu vào tìm hiểu khám phá thế giới, tìm ra những kết cấu VC mới.

Câu 2: phân tích nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. ý nghĩa phương pháp luận của phương pháp này.

- Mối liên hệ phổ biến: Mọi sự vật luôn tồn tại trong mối liên hệ tác động qua lại với nhau, sự vật này tồn tại không tách rời sự vật khác. Mối liên hệ ấy mang tính phổ biến, có trong tự nhiên, xã hội, tư duy con người.

Tính chất:

- Tính khách quan và phổ biến:không phụ thuộc vào ý thức con người, con người không thể sang tạo nên mối liên hệ mà chỉ nhận thức và vận dụng nó vào mục đích của mình.

- Tính đa dạng: thế giới đa dạng các sự vật, vì vậy mối liên hệ cũng đa dạng. Có thể phân loại các mối liên hệ như: trực tiếp, gián tiếp, bên trong, bên ngoài...

Ý nghĩa:

- Các SVHT có mối liên hệ không giống nhau vì vậy muốn nhận thức đúng phải có quan điểm toàn diện khi xem xét. ( khi xem xét phải xem xét tất cả các mối quan hệ của nó, nhưng phải tìm ra đâu là quan hệ cơ bản nhất )

- Mối liên hệ của các SVHT diễn ra trong những thời gian không gian nhất định vì vậy muốn đánh giá SVHT phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét. ( khi xem xét SV phải gắn SV vào những hoàn cảnh lịch sử nhất định, phải thấy được nguồn gốc xuất thân của SV )

Câu 3: phân tích nội dung cơ bản của cặp phạm trù bản chất và hiên tượng. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cặp phạm trù này.

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNINĐọc truyện này MIỄN PHÍ!