Chapter Sixteen

41.9K 842 7

“ANO?” bulalas ni Krystinia at natigagal sa proposisyon ni Warrick. Pakiramdam niya ay sinabugan siya ng granada sa magkabilang tainga. Nagbibiro ba ito? Gusto nito na dalhin niya ang anak nito?

Ngunit nanatiling seryoso ang mukha nito at di man lang ito ngumiti. Doon na siya lalong kinabahan. Nanuyo ang lalamunan niya. Kahit ang wine na ipinangako niyang di na niya iinumin pa kahit kailan ay bigla niyang nasimsim ng wala sa oras. Namanhid ang katawan niya nang gumuhit ang mainit na alak sa lalamunan at sikmura niya.

Tumayo ito at naglakad paikot sa kanya. "I need to have a child soon. Wala akong kamag-anak na magmamana ng kayamanan ko.  That will pose problems in the future. I need an heir." The pitfall of a being rich bachelor. Wala itong pamamanahan ng kayamanan nito. Nakita niya sa Papa niya kung gaano kahalaga ang Kuya Thirdy niya dahil lang ito ang lalaking tagapagmana. Na parang kuya niya ang magpapatuloy ng paghinga nito kung sakaling mawala man ito sa mundo.

"You need a wife? A convenient wife?" tanong niya.

Hindi na bago sa kanya ang ganoong set up. Marami siyang kakilala at mga kaibigan na nagpapakasal dahil sa pera. Walang involve na pagmamahal. Ang mahalaga lang ay nagkakaintindihan ang mga ito pagdating sa pera. Ang mahalaga lang naman sa mga lalaking iyon ay magkaroon ng tagapagmana. Ganoon rin marahil si Warrick.

Natawa ito at umiling. "No way. I am not really into relationships. A wife can be too demanding than a girlfriend. Demanding sa oras, demanding sa pera at demanding sa emosyon. Nothing is good enough for them. Kahit pa sabihing convenient marriage iyan, kalaunan kung anu-ano na ang idedemand nila. And besides I don't do half-hearted relationships. Kaya nga buong puso ko ibinigay ko sa trabaho at sa kompanya ko. A woman or even a wife would be a far second best"

Napainom ulit siya ng alak dahil hindi naman ito ang karaniwang conversation na mayroon siya sa mga taong nakakasalamuha niya. Mas sanay siya sa problema sa pamilya ng mga bata na nakakaapekto sa pag-aaral o kaya ay ang hirap ng mga ito sa kabuhayan. Pero kahit kailan ay hindi niya maiintindihan ang mind set ng isang eternal bachelor na walang inisip kundi pagkakaperahan katulad ni Warrick.

"Kung ganoon, ayaw mo ng asawa. Gusto mo lang ng anak,” marahan niyang paglilinaw at ibinaba ang kopita ng alak. “Paano naman ang anak mo? Magiging second best lang ba siya?"

Nanikip ang dibdib niya sa takot na baka balewalain lang nito ang magiging anak. Katulad ng naranasan niya. Ano ba naman ang alam ng isang katulad nito sa pagpapalaki ng bata?

"Siya ang magiging tagapagmana ko. Of course he or she will be my top priority. He or she won't ask for anything. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Magkakaroon siya ng magandang buhay. Tiniitiyak ko iyon."

Ah! The best nanny, the best tutor, the best everything that money can buy. Baka nga pag-aralin pa nito sa mamahaling boarding school sa ibang bansa para matiyaka ng magandang edukasyon ng bata. How about the best love? Mukhang wala itong alam doon.

Naningkit ang mga mata niya. Kawawa naman ang magiging anak nito. Magiging tool lang ito para manatiling matatag ang business empire ni Warrick. He would be top priority because he would be just part of the company. Not a different individual.

Kumunot ang noo niya.“At ano naman ang gagawin mo sa ina ng bata?”

Nagkibit-balikat ito. “She won’t be part of the picture. Oras na ipanganak niya ang bata, isusuko niya sa akin ang lahat ng karapatan sa bata.”

Napailing na lang siya kasabay ng paninikip ng dibdib. Hindi niya kakayanin ito. “Sinong ina ang makakagawa ng ganoon sa anak niya?”

Kahit pa sabihing di lahat ng ina ay mother material, higit naman ang paghanga niya sa mga nanay na gagawin ang lahat para lang mabuhay ang anak ng mga ito at mapalaki ng maayos. Hinding-hindi nito iiwan ang anak kapalit ng magandang kabuhayan.

Ngumiti lang ito at nilaro ng daliri ang rim ng kopita. “Many women give up their children for lesser reason or lesser cost. Sigurado ako na may babaeng handang magdala ng bata at iwan na lang kapag binigyan siya ng tamang compensation. And the mother of my child will be compensated. Very well compensated. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, pwede kong alisin ang lahat ng problema mo at ng pamilya mo sa isang iglap. Just give me a child.”

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!