Chapter Four

59.1K 1K 21

Hinamig ni Krystinnia ang sarili. Di dahil guwapo ito ay agad-agad siyang magpapaapekto. Paano kung nadadaya lang siya ng paningin niya at wala itong ipinag-iba kay Ludwig. "I believe we haven't been introduced. You are practically a stranger."

"And you don't talk to strangers. Wise woman. I am Warrick Evaristo, Miss Valdesco.” Inilahad nito ang palad. “O mas dapat siguro na tawagin kang Krystinia.” Tumigil ang puso niya dahil alam nito kung sino siya. Kusa nitong kinuha ang kamay niya at kinamayan siya. “I hate being formal with such a lovely lady."

Parang may pangako sa mga salita nito. Parang sinasabi nito na higit pa sa simpleng kakilala ang gagampanan nito sa buhay niya sa mga darating na araw.

"Kilala mo ako?" gulat niyang tanong.

"Sino bang di makakakilala sa iyo? Your beauty is legendary."

Sarkastiko siyang ngumiti. Sobrang papuri yata iyon o pwede ring may nakatagong sarkasmo. "You mean I am as pretty as an ice statue."

"Sinong may sabi?" inosenteng nitong tanong.

Ikiniling niya ang ulo. "Kayong mga lalaki. Narinig ko mismo ang ka-date ko nang sabihin iyon sa mga kaibigan niya. All of them agreed that I am a pretty statue made of ice."

"I am not one of them. They are too shallow not to see the fire within."

Nang titigan siya nito ay parang may sinindihan itong mitsa sa loob ng katawan niya at nagsimulang gumapang ang init. Anong ginagawa nito sa kanya? Di siya nito hinahawakan pero parang humahaplos na ang kamay nito sa kanya. Sapat na ang tingin nito at mga salita para ligaligin siya. Hindi ito tama. May nagbababala sa kanya na hindi niya dapat pakinggan ang mga sinasabi nito. That he was just saying the right words and leading her on. Hindi ba't maraming babaeng nagpi-flirt dito sa loob? Kahit ang mga babaeng may seryosong nobyo na ay handang iwan ang lahat para sa isang gabi sa piling nito. He spelled danger.

Humakbang siya paurong. "B-Baka inaabala na kita. Kailangan mo na sigurong puntahan ang ka-date mo. Baka nainip na iyon."

"Sa palagay mo ba mag-isa ako dito kung may ka-date ako?"

"Of course. She would cling to you and won't leave you." Another chauvinistic pig. Alam nito ang karisma nito sa mga kababaihan.

"Hindi ko iiwan and isang babae sa isang ganito kalaking party. That's rude and irresponsible. Oras na ilabas ko siya ng bahay, responsibilidad ko siya at nangangako akong poprotektahan ko siya. I will never make a woman feel less important or less beautiful."

Maswerte ang mga babaeng nakaka-date nito kung ganoon. Kung ganoon lang sana si Ludwig, baka hindi ganoon kasama ang gabing iyon. Bakit ba di na lang katulad ni Warrick ang ipina-date sa kanya ng ama niya?

But with a man as nice as he professed, bakit wala itong girlfriend?

Umangat ang gilid ng labi niya nang maalala ang mga babaeng nakapaligid dito kanina. He was the center of the party a while ago, dahilan para ma-insecure ang ilan sa mga kalalakihan kasama na si Ludwig. "Kaya pala malaya kang pagkaguluhan ng ibang mga babae kanina dahil wala kang ka-date."

Ngumiti ang mata nito. "Napansin mo pala ako."

"Sino ba naman ang di makakapansin sa iyo? You are a striking man. Lahat ng mga babae ay ikaw ang pinag-uusapan.”  Bigla niyang itinikom ang bibig. She was usually reserved when it comes to men. She didn’t discuss things that could make a woman vulnerable or feed a man’s ego. Di niya pupurihin ang isang lalaki dahil baka isipin nitong interesado siya dito.  “Don't get the wrong idea. I am not interested. Narinig ko lang sila,” bawi agad niya.

Humawak ito sa barandilya. "Nandito ako dahil gusto ko ng kaunting katahimikan. Kundi ko bibigyan ng tamang atensiyon ang mga babae, magagalit sila sa isa't isa. Mas mabuti pang umiwas na lang ako sa gulo."

"Nakakaabala pala ako sa katahimikan mo,” aniya at humakbang paurong. What the! Bakit parang nahihiya pa siya dito? Di naman nito nirentahan ang balkonaheng iyon para sa privacy nito. Pero mabuti nang hayaan ito sa katahimikan nito o siya ang hindi matatahimik.

Hinarang siya nito nang tangka niya itong iiwan. "No. Hindi ka dapat umalis. Pareho naman ang dahilan kung bakit tayo nandito. Gusto nating takasan ang gulo sa loob. How about we go some place where we can relax? Let's ditch the party entirely."

Nagulat siya sa offer nito. Gusto nitong pumunta sila sa ibang lugar? Silang dalawa lang? Ano naman kaya ang gagawin nito sa kanya para ma-relax siya?

Hindi niya dapat i-entertain ang alok ni Warrick. Mapanganib ito ayon sa isipan niya. He was a charmer. Alam nito ang mga tamang salita para pagaanin ang pakiramdam ng isang babae o ma-in love dito. Pakiramdam niya ay tatalon siya mula sa kawali patungo sa apoy.

"I must go back to my date."

"Babalikan mo pa rin siya sa kabila ng pagtrato niya sa iyo? Come on. You deserve better than that. Maaga pa. Gusto mo bang sayangin ang oras mo sa kanya? We can still change the course of the night. Come with me." At inilahad nito ang palad.

Lumukso ang puso niya habang nakatitig sa guwapo at maamo nitong mukha. Kahit anong pilit niyang labanan ang magnetismo nito ay hindi niya magawang kumawala. Ang alam lang niya ay mas gugustuhin niyang makasama ang kahit na sino kaysa kay Ludwig. Kahit pa nga sinasabi ng lohika niya na di naman niya kilala si Warrick Evaristo.

"Sasabihin ko lang kay Ludwig na aalis na ako ng wala siya."

Gumuhit ang ngiti sa labi nito. "I will wait for you,” he said with so much promise.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!