Trach nhiem cua hoc sinh ve QPTD-ANND

85.4K 50 17

Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, và trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ?

• Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Gồm có xây dựng tiềm lực và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh

* Xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

Được tập trung vào 4 nội dung sau:

- Một là: Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần.

- Hai là: Xây dựng tiềm lực kinh tế.

- Ba là: Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ.

- Bốn là: Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh.

* Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Ngày nay, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là thế trận toàn dân giữ nước, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh đất nước. Thế trận đó sẽ được chuyển hóa kết hợp chặt chẽ với "Lực" nhằm tạo nên sức mạnh to lớn để giành thắng lợi và chủ động đối phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Xây dựng thế trận đó cần tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

- Kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân với thế bố trí chiến lược về kinh tế - xã hội.

- Kết hợp phân vùng chiến lược về quốc phong, an ninh với phân vùng kinh tế theo nguyên tắc bảo vệ đi đôi với xây dựng.

- Xây dựng, bố trí hậu phương tạo chỗ dựa cho thế trận quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), tạo nền tảng của thế trận quốc phòng, an ninh.

- Tổ chức xây dựng "kế hoạch phòng thủ dân sự": an toàn, hiệu quả.

- Triển khai các lực lượng chiến đấu, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xay ra.

- Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với cải tạo địa hình, xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh trọng điểm.

• Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Xây dựng nến quốc phòng, an ninh là trách nhiệm của toàn dân. Trong đó học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước có vị trí, vai trò quan trọng.

- Vì vậy học sinh phải:

+ Tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chế độ, góp sức cùng toàn dân phấn đấu xây dựng mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

+ Nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ những thanh quả cách mạng.

+ Tự giác, tích cực học tập, nắm vững kiến thức quốc phòng, an ninh; các kĩ năng quân sự, an ninh; tích cực tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường, địa phương triển khai.

Trach nhiem cua hoc sinh ve QPTD-ANNDĐọc truyện này MIỄN PHÍ!