CHAPTER 6

704K 15.9K 1.2K
                         

            CHAPTER 6

ACE was gentleman enough to open the passenger’s door for her. Sa sobrang kabang nararamdaman, hindi na nakakagulat kung bigla nalang siyang matapilok ng walang dahilan.

“Relax, Clarianette.” Wika ni Ace na may ngiti sa mga labi. “Wala namang kakain sayo riyan sa loob.”

Inirapan niya ito. “Easy for you to say.”

Ngumisi lang ito sa kanya. “Huwag mong kalilimutan ang deal natin.”

Nilampasan niya ito at naglakad patungo sa hall kung saan gaganapin ang charity ball. Tumigil siya sa paglalakad at huminga ng malalim. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at kinalma ang sarili.

Clarianette held her head high like Moxie told her and enter the hall with grace. The moment her dark green stiletto touched the hall’s floor, all eyes were on her. And that includes Cleevan, her annoying devilish irritating gorgeous husband.

CLEEVAN was pretending to listen to his colleagues’ conversation about stock and business things. Noon siya palagi ang bida sa mga ganoong usapan pero ngayon, iba ang nasa isip niya.

He was thinking of Clarianette. Pupunta ba ito o hindi? Halatang ayaw nitong pumunta. Pero pinilit niya ito. Sana naman sapat na ang pananakot niya rito para pumunta ito ngayon dito sa charity ball.

Nagsalubong ang kilay niya ng biglang tumigil ang pagsasalita ng katabi niya at napatingin ito sa kung saan. Sinundan niya ang tingin nito at halos lumuwa ang matawa niya sa nakita.

In the entrance of the hall, there stood a goddess. It’s none other than Clarianette, his wife. She was wearing the gown he picked for her. It was amazing on her. Mas nadagdagan pa ang angkin nitong ganda dahil sa kulot nitong buhok. Hindi niya maialis ang mga mata sa asawa. Natulala siya sa angkin nitong ganda. His body burned. He felt his manhood awakening. Paulit-ulit na nagre-reply sa utak niya ang gusto niyang gawin dito.

“Who the hell is that breathtaking woman?” One of his colleagues’ asks, breathless.

“That’s my wife.” Aniya na titig na titig sa magandang mukha ng Claria. God! Alam kong maganda ang asawa ko pero ganito kaganda?

Tumayo siya sa kinauupuan ng makitang may mga lalaking naglalakad palapit rito. Binilisan niya ang paglalakad patungo sa asawa at hinalikan ito sa pisngi. Halatang nagulat ito sa ginawa niya pero wala siyang pakialam. No one can touch his wife other than him. Pag-aari niya ito.

“You came.” Aniya.

She rolled her eyes at him. “May choice ba ako?”

Marahan siyang tumawa. “Wala.” Ipinalibot niya ang braso sa bewang nito at iginiya ito patungo sa table nila. “You look lovely tonight.”

“Ah, so kanina hindi ako maganda?” Puno ng kasarkastikuhan ang boses nito.

“Maganda ka kanina. Lalo na nung umuungol ka.” Bulong niya sa taenga nito sabay pisil sa pang-upo nito.

“Bastos ka talaga kahit kailan!” She hissed under her breath.

Hinalikan niya ang pisngi nito. “Bastos lang naman ako kapag ikaw ang kasama ko.”

NAG-INIT ang pisngi ni Clarianette sa sinabi ni Cleevan. Ang lalaking ito talaga. Nakakainis pero may parti sa kanya na natutuwa sa ugali nito ngayon. He’s teasing her, and she like this side of him. Iba ito sa Cleevan na parang ewan ang ugali.

They are half way to their table when a woman clad in black tube top gown blocked their way. Maganda ito at hindi na siya magtataka kung may relasyon ito at si Cleevan. Parang may kumurot sa puso niya sa isiping may relasyon ito sa asawa niya. Parang gusto niyang rendahan ang lalaki at ipagsigawan sa mundo na sa kanya ito, pero syempre, hindi niya iyon gagawin.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon