/012/

544 66 1

"Эгчээ та намайг сонсож байна уу?"

Тэр миний нүүрний өмнө гараа савчуулж байлаа.

Инээмсэглэл дүүрэн харц.

Харин нүдний агууламж нь өөр зүйл байх шиг байна.

Хэт их гарцаардсан.

"Та надтай хамт байгаач би жаахан айгаад байна"

Тэгээд би энэ боломжийг ашиглаж түүнийг судлах мэргэн санаа өвөртөлсөн юм.

Яагаад ямар учраас сэтгэл хуваагдлын дүр төрхүүд илрээд байгааг мэдмээр байна.

"Хэчан чи хэдэн настай юм?"

"6 тай"

"Чанёол ах чинь хэдэн настай юм?"

"13 тай"

Хүлээгээрэй. Пак Чанёол  одоо 27 настай шүүдээ.

Энд нэг л зүйл байна.

"Эгч нь үлгэр яриад өгөх үү?"

"Хөөх, тэгье ээж минь ч бас надад үлгэр ярьж өгдөг байсан."

--Анна--

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now