Các hệ số về khả năng thanh toán:

19.3K 0 1

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/Nợ ngắnn hạn và nợ dài hạn.

Hệ số khả năng thanh khoản ngắn hạn = TSLĐ và đầu tư ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (TSLĐ và đầu tư ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi / Lãi vay phải trả

Các hệ số về khả năng thanh toán:Đọc truyện này MIỄN PHÍ!