/006/

595 68 1

"Пак Чанёол миний урд ирээд суугаарай"

Тэр орноосоо өндийн дээш бослоо.
Анх би түүнийг энэ новшийн хувцастай илжирдэггүй юм байх даа гэж боддог байсан.

Гэтэл түүнд сайн болсон гэж бодсоноос хойш тэр анхилам үнэртэй бал бурам болон хувирч орхисон юм.

Бидний түүх одоо л эхлэж байна.
Би түүнд дурласан цаг хугацаа энэ үйл явдлаас эхэлж байна.

 Би түүнд дурласан цаг хугацаа энэ үйл явдлаас эхэлж байна

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

--Анна-

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now