10

4 2 0
                         

Ang love parang Basketball, jumpball sa umpisa, time-out kapag pagod na, foul kapag nasasaktan kana. Pero ang pinakamasakit dun ay yung malamang GAME OVER na nga...tapos uuwi ka pang TALUNAN!


--------------
Kaya pls lang wag mahal ng basketball player bobola-bolahin lang kayo nyan hanggan sa mashoot na nila ay iiwan ka nalang

Hugot Where stories live. Discover now