/004/

680 73 0

Өдрийн цайны цаг болж би өвчтөнүүдийн хоолыг тараан явж байлаа.

Цагаан хаалга нүүрэнд тулж ирэхэд миний зүрх бага зэрэг айдас бас догдлолыг өвөртөлсөн байсан юм.

Халбага, сэрээ бүр шүдний чигчлүүр ашиглан оргодог хүмүүс энд өчнөөнөөрөө бий.

Гэхдээ тэр залуу тийм биш. Яг л эрүүл хүн шиг. Түүний үйл хөдлөл байж байгаа байдал бүх зүйл энгийн л хүн шиг.

Харин тэр огцом өөрчлөгддөг гэсэн. Би зөвхөн өдрөөр ажилчихаад орой явчихдаг учир түүнийг орой сахидаг сахиулууд үнэхээр сонин гэдэг юм.

Үе үе хачин чимээ эсвэл чанга инээх дуу, эсвэл хана нүдэх чимээ.

Үе үе хачин чимээ эсвэл чанга инээх дуу, эсвэл хана нүдэх чимээ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now