38

292 13 0

Hyunjin Hwang updated his status

Hyunjin Hwang
just now

crush, kailan mo kaya mararamdaman at makikita na mahal na kita? :<

678 likes • 324 comments • 34 shares

view comments...

Chris Bang
nak, matulog ka na nga. puro kalandian na inatupag mo
Woojin Kim ano ba inaaral niyo diyan nak? kalandian 101?
Han Jisung pinapangunahan yan ni piliks
Felix Lee bastos?

view other comments

gabby | h.hyunjinWhere stories live. Discover now