35

334 19 0

Gabby Jeon updated her status

Gabby Jeon
19 mins ago

他是我的.

他是我的

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

2.8k likes • 1k comments • 124 shares

view comments...

Wonwoo Jeon
anudaw? chingchong ka na pala ngayon, insan?
Jungkook Jeon bobo, 'he is mine' ibig sabihin niyan
Somi Jeon credits daw sabi ng google translate
Jungkook Jeon hehe credits

Jeongin Yang
para sa mga di parin alam, 'tā shì wǒ de' o 'he is mine' ang ibig sabihin nyan. thank me later hehe
Woojin Kim ayun pwede na ako kiligin
Jisung Han talino talaga ng maknae namin
Jeongin Yang credits google translate hehe
Jungkook Jeon diba diba ^^

Maddie Choi
aba ayos pala ah, kapag pala may jinowa kayong hwang hyunjin, matututo kayong magchingchong
Summer Yoon arat hanap tayo ng hwang hyunjin
Jeanne Nam jowa hunting

Seungmin Kim
init init naka sweater? sira ka ba?
Hyunjin Hwang nagpalit na ko tsk
Felix Lee lqqqqq
Minho Lee may sila ba?
Jisung Han aruy

Hyunjin Hwang
puta gabrielle, aatakihin ako sa puso nito eh. | erase

view other comments

gabby | h.hyunjinWhere stories live. Discover now