25

364 16 0

Gabby Jeon updated her status

Gabby Jeon
5 mins ago

my boy

938 likes • 638 comments • 19 shares

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

938 likes • 638 comments • 19 shares

view comments...

Changbin Seo
sunod sunod post amp lamporeber mga beshy sinasabi ko sainyo
Minho Lee mag ganyan rin kasi kayo ni piliks
Felix Lee excuse me?? im stRaiGhT
Jeongin Yang wag mo ng lokohin non existent bayag mo
Chris Bang bastos sino nagturo sayo nyan!?
Woojin Kim nagmana lang yan sayo
Jisung Han gays ^^

Maddie Choi
pinagpapalit mo na kami ah
Summer Yoon ^
Reese Chwe ^^
Jeanne Nam ^^^
Gail Jung ^^^^
Gabby Jeon luh drama
Reese Chwe ay ganyan na sya oh
Jeanne Nam porket may lablayp ka na
Gabby Jeon ewan ko sainyo mga babaita

view other comments

gabby | h.hyunjinWhere stories live. Discover now