24

361 17 0

Hyunjin Hwang updated his status

Hyunjin Hwang
5 mins ago

my girl

829 likes • 947 comments • 32 shares

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

829 likes • 947 comments • 32 shares

view comments...

Seungmin Kim
credits to me, yes amazing
Hyunjin Hwang credits ^^

Gabby Jeon
para tayong adik :(
Lee Felix di parang, adik talaga kayo
Jisung Han drug users

Wonwoo Jeon
geh pinsan, kunwari alam ko nangyayari sa buhay mo Gabby Jeon
Gabby Jeon syempre ikaw pa, chismoso ka eh
Wonwoo Jeon hoy excuse me im not Jungkook Jeon
Jungkook Jeon bastos kayo :DD?

view other comments

gabby | h.hyunjinWhere stories live. Discover now