Chapter 5

706K 15.3K 966
                         

CHAPTER 5

NANG isara ni Cleevan and pintuan ng silid nila, nahigit ang hininga ni Claria. Para siyang napako sa kinatatayuan. Hindi niya alam ang gagawin. Would she move first? O hihintayin niya itong ito ang unang gumalaw?

Clarianette was contemplating on what to do when she felt Cleevan wrapped his arms around her waist, hugging her from behind.

She stilled. Gustong-gusto niya kapag may yumayakap sa kanya mula sa likuran. It makes her feel secure. Pero sa kaalamang si Cleevan ang yumayakap sa kanya mula sa likuran at alam niya ang susunod nitong gagawin, halos manginig ang tuhod niya.

Cleevan sighed heavily. “You know hindi naman kita pinipilit na gawin ‘to.” Anito at ipinasok ang kamay sa loob ng suot niyang blusa at tinanggal ang pagkaka-hook ng bra niya.

Kinagat niya ang pang-ibabang  labi ng dumapo ang dalawa nitong kamay sa mayayaman niyang dibdib at pinisil iyon. Tingling sensation travelled from her breast down to her abdomen. Parang may isang libong kuryente na dumaloy sa katawan niya ng pisilin nito ang utong nya. Pagkatapos ay dahan-dahang hinubad ni Cleevan ang suot niyang blusa at hinulog iyon sa sahig. Pagkatapos ay sinunod naman nitong hinubad ay ang bra niya. Then slowly, his hand touched her stomach, sliding it up to her needy breast, massaging it softly, teasing and playing with her taut nipples.

Kusang lumabas ang mahinang ungol sa mga labi niya.

“Ah, you like that?” He whispered over her ear.

“Yes.” Her voice comes out hoarse.

Cleevan breaths into her neck and kissed the back of her ear. Claria shut her eyes when she felt his tongue on her earlobe. While nipping and playing with her earlobe, his scorching hand traveled down to the button of her jeans. He unbuttons it and opens the zipper. Slowly, like he’s teasing her, his hand cupped her mound.

Napahawak siya sa matitipuno nitong braso ng mag-umpisang gumalaw ang daliri nito. His finger encircled around her clitoris and she let out a long lustful moan. Nanghihina ang tuhod niya habang nilalaro nito ang pagkababae niya.

Clarianette whimpered when he pull out his hands.

“Don’t stop.” She whispered, her face heating up because of what she just said.

Cleevan chuckled. “Oh, Nett, hindi pa nga ako nag-uumpisa.”

Iginiya siya nito pahiga sa kama at hinubad ang jeans na suot niya, leaving her with only a panty on. Cleevan’s lustful stares were on her breast. Nahihiyang kinuha niya ang kumot at itinakip iyon sa hubad niyang katawan.

He shook his head and pulled the cover off of her body. “Don’t cover it.” He leaned in and kissed her navel, and then his kisses traveled down to her panty.

Tumigil ang paghinga niya ng hinawakan nito ang waistband ng panty niya at dahan-dahang hinubad iyon. Her breath was caught on her throat when Cleevan opened her legs and delve in to kiss her mound. Claria arched her body when she felt Cleevan’s tongue started licking her clit.

“Oh god!” She bit her lips then squeezed the bed cover as wave of pleasure sipped through every nerve of her body.

Her head spin when she felt Cleevan tongue lapping her wet mound. She let out a long moan every time his tongue touched her clit. He was eating her, licking every inch of her wet and needy mound and she’s enjoying it.

“More, Cleevan…” Hinawakan niya ang ulo nito at mas isinubsub pa iyon sa pagkababae niya. “More! Oh god. Ohhhh…”

Cleevan continued eating her core and her moans become louder every second that passes. Something is building inside her and she can’t hold it anymore. She wanted more. More. More.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon