Cách sử dụng thì hiện tại đơn

2.1K 1 0

Xin chào sau đây mình tiếp tục tải lên cách sử dụng ba thì trong các thì hiện tại đơn,mọi ý kiến xin liên hệ email khactruong1996@gmail.com.

*Thì hiện tại đơn(The simple present)

-Form(cấu trúc):

+ I/you/we/they like soccer

+ He/she/it likes soccer(Anh ấy/cô ấy/nó thích bóng đá)

+ I/you/we/they work well(tôi/bạn/chúng tôi/họ làm việc tốt)

+ He/she/it works well(Anh ấy/chị ấy/nó làm việc tốt)

+Riêng với động từ have

I/you/we/they have

He/she/it has

Thông thường ta thên -s vào động từ nếu chủ ngữ là ngôi 3 số ít(He,she,it). Riêng với have ta dùng has. Trong 1 số trường hợp ta thêm -es với động từ có tận cùng là -s,-ch,-sh,-x,-o.

Eg: pass-passes, watch-watches, brush-brushes, go-goes,

Với động từ tận cùng là y ta chuyển thành i rồi thêm-es

Eg: study-studies

* Phủ định:

I/we/you/they do not(don't)+ verb

He/she/it does not(doesn't)+ verb

+Chú y: sau don't,doesn't động từ không chia

*Nghi vấn:

Khi hỏi ta dùng DO,DOES ở đầu câu trước chủ ngữ, trật tự từ sau đó vẫ giữ nguyên

+Chú ý: khi đã dùng DO,DOES động từ trong câu không chia.

+Đúng: Does he like books ?

+Sai: Does he likes books ?

Đối với loại câu hỏi này ta trả lời ngắn gọn là Yes hoặc No.

+Yes.I/you/we/they do

He/she/it does

+No.I/you/we/they don't

He/she/it doesn't

*Cách dùng: thì hiện tại đơn dùng để nói về sự việc nói chung hoặc lặp đi lặp lại.

Eg: I lile milk

+Diễn tả sự thật hiển nhiên

Eg: the Earth goes around the Sun

+ Diễn tả lịch tàu xe,thời khóa biểu,..

Eg: He has Math on Tuesday

*Trạng từ: Các bạ lưu ý trạng từ dùng để nhận biết thì hiện tại đơn là. Trong câu có các trạng từ chỉ tần xuất (frequently adverbs) như: always(luôn luôn), never(không bao giờ), often(thường),sometimes(thỉnh thoảng), usually(thường thường), rarely(hiếm khi).

Trong câu còn có Every+ từ chỉ thời gian. Đây là toàn bộ thì hiện tại đơn,mình sẽ tiếp tục tải lên các thì khác. Mong các bạn ủng hộ.!