📱Səvən📱

1.2K 117 12

MinSuga:
Koľko máš sakra!?

SweetieMinnie:
Nepoviem!😛

MinSuga:
Že máš aspoň 18?!?!

SweetieMinnie:
Možno áno možno nie🤷‍♂️

MinSuga:
Nehraj sa so mnou! Koľko ti je!?

SweetieMinnie:
Stačí fotka?

MinSuga:
Nie chcem vedieť tvoj vek!!!

SweetieMinnie:

MinSuga:Vyzeráš na osemnásť

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

MinSuga:
Vyzeráš na osemnásť...

SweetieMinnie:
Až na to že mám 14...

MinSuga:
Čo?!

Videné

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now