📱Sıx📱

1.4K 99 14

MinSuga:
Neplač prosím

SweetieMinnie:
Ja nechcem aby si bol smutný ty😢

MinSuga:
Tak ma nejak rozvesel🙂

SweetieMinnie:
N-No dobre a-ale neviem či sa ti to bude páčiť...

SweetieMinnie:N-No dobre a-ale neviem či sa ti to bude páčiť

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

MinSuga:
Môj bože~

SweetieMinnie:
...

MinSuga:
Ale koľko máš rokov? Dúfam že máš aspoň osemnásť

Videné

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now