📱Fıve📱

1.1K 117 3

SweetieMinnie:
Hyung je halloweeeen!🎃🎃🎃

MinSuga:
Nie sú dušičky😒

SweetieMinnie:
Nebuď taký frfloš☹

MinSuga:
Ja ten trápny Americká sviatok kde sa oblečieš za kokota neoslavujem

SweetieMinnie:
Ale v škole na hallowene som bol mŕtva školáčka nie kokot...aj ked mi tak každý hovorý, ale aha čo som mal:

aj ked mi tak každý hovorý, ale aha čo som mal:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

MinSuga:
Počuj...mrzí ma že ti tak hovoria ale ja nemám potom ako sa stretnúť s rodičmi...

SweetieMinnie:
A kde sú? ^•^ to ťa nechcú vidieť?

MinSuga:
Sú na Daegovskom cintoríne...

SweetieMinnie:
Prepáč to som nevedel😢😢😢

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now