41

520 43 14

hwang hyunjin posted his status. — with Jaena Bang

thank you for sleeping during the tutoring time.

783 likes | 57 comments | 12 shares

lee felix
awts, tinulugan lang pala~

kim seungmin
ayos lang yan kahit hindi.

han jisung
kawawa ka naman.

chris bang
HAHAHAHA wala ka mapapala sa kapatid ko brad

seo changbin
kaya mo pa?

lee minho
ganyan talaga. di naman lahat ng mahal mo ay mahal ka rin. yung iba, tutulugan ka lang talaga.

hwang yunri
so sad....

hwang yunri

hwang yunri

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

lee shani

kim charikaya mo yan

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

kim chari
kaya mo yan.

han jisung

jaena bangdi ka naman hihinto kakadaldal sakin kung di kita tutulugan e

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

jaena bang
di ka naman hihinto kakadaldal sakin kung di kita tutulugan e. kung di kita tinulugan malamang di mo nasagot yung pinasagot ko.
hwang hyunjin eh ako? kailan mo sasagutin?
han jisung malandiiii!!!
lee felix maharoet ka hyunjin hyung!
kim seungmin lamporeber!!
jaena bang nanliligaw ka ba.
chris bang bAsSaAAaAGg!!!!

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now