Prologue

1.7K 28 1
                       

Author's Note:

This is work of fiction. Every names, characters, places, events and businesses are all author's imagination. Any resemblance actual persons, living or dead are purely coincidental.

PLAGIARISM IS A CRIME!

HI GUYS! BinibiningInfinity here! Please bare with me guys, I'm only 13 years old and I am not a professional author. I hope you like the story. Yiiieeee guys, I hope you read and I promise to do my best to make you fun.

Just be aware of grammars and typos because the story is unedited. Muahhh!!!!


- Luvluv BinibiningInfinity

Airah's POV

Nakakainis na tong lalaking to ah! Makautos akala mo maid niya ako! Heyyooww! Nurse ako dito! Nurse!

Kung Wala lang tong Sakit na pneumonia! Naku! Naku!

"Hey! Sabi ko tubig!" Sigaw niya saakin habang nakatuon pa din sya sa laptop niya "Hoy lalake! Nurse ako dito! Hindi maid!" Actually 7weeks palang ako nagiging nurse niya pero nakakagigil din kasi ehh

"Bakit! Bawal ba bigyan ng nurse ang pasyente ng tubig?!" Bulyaw niya kaya padabog akong kumuha ng tubig

Napakaarte ng lalaking to pwede naman sya pumunta ng hospital ahh! Para sa mga check-ups niya may pa personal nurse pa syang nalalaman!

"Oohh ayan tubig mo! Okay kana?" Kung di lang ako independent sa parents ko di naman ako mag-titiyaga at mag-titiis sa lalaking playboy na toh! Sa isang week apat na araw niya ako nagiging PN (personal nurse)

"Tch you're too noisy!" Sigaw niya pa habang nagliligpit ako ng gamit

"Too noisy ka diyan" bulong ko sa sarili ko

Zen Xhao Park

Zen Xhao Park

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Personal Nurse Of The Playboy Where stories live. Discover now