For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

BẢNG MỘT SỐ LỆNH TRONG AUTOCAD - PHẦN 2D

58.3K 7 5

Tên lệnh : Align

Nhập tắt, Phím tắt : Al

TÁC DỤNG : Sao, xoay và thay đổi tỉ lệ đối tượng định theo đường

Tên lệnh : Arc

Nhập tắt, Phím tắt : A

TÁC DỤNG : Vẽ cung tròn

Tên lệnh : Arctext

Nhập tắt, Phím tắt : Arctext

TÁC DỤNG : Định chữ theo cung tròn

Tên lệnh : Area

Nhập tắt, Phím tắt : Aa

TÁC DỤNG : Tính diện tích

Tên lệnh : Array

Nhập tắt, Phím tắt : Ar

TÁC DỤNG : Tạo mảng 1 đối tượng

Tên lệnh : Attdef và DDattdef

Nhập tắt, Phím tắt : -At ; At

TÁC DỤNG : Đặt thuộc tính cho khối (Block)

Tên lệnh : Attdisp

Nhập tắt, Phím tắt : Attdisp

TÁC DỤNG : Hiển thị thuộc tính

Tên lệnh : Attedit và Ddatte

Nhập tắt, Phím tắt : -Ate ; Ate

TÁC DỤNG : Soạn lại thuộc tính

Tên lệnh : Attext và Ddattext

Nhập tắt, Phím tắt : Attext Ddattext

TÁC DỤNG : Xuất thuộc tính ra file văn bản

Tên lệnh : Base

Nhập tắt, Phím tắt : Base

TÁC DỤNG : Định điểm chèn

Tên lệnh : Bhatch

Nhập tắt, Phím tắt : Bh, H

TÁC DỤNG : Tô vùng

Tên lệnh : Blipmode

Nhập tắt, Phím tắt : Blipmode

TÁC DỤNG : Chế độ dấu kiểm dạng (+)

TÊN LỆNH NHẬP TẮT, PHÍM TẮT TÁC DỤNG

Align Al Sao, xoay và thay đổi tỉ lệ đối tượng định theo đường

Arc A Vẽ cung tròn

Arctext Arctext Định chữ theo cung tròn

Area Aa Tính diện tích

Array Ar Tạo mảng 1 đối tượng

Attdef và

DDattdef -At

At Đặt thuộc tính cho khối (Block)

Attdisp Attdisp Hiển thị thuộc tính

Attedit và Ddatte -Ate

Ate Soạn lại thuộc tính

Attext và

Ddattext Attext

Ddattext Xuất thuộc tính ra file văn bản

BẢNG MỘT SỐ LỆNH TRONG AUTOCAD  -  PHẦN 2DĐọc truyện này MIỄN PHÍ!