Chapter 42

602K 11.6K 4.1K
                  

Chapter 42
Respect

"Paula, where's Lyrae?" I asked her when I got home from work.

My mind's overloaded with too much informations about our company. I can't be familiarized with the company in just one day. i think I need three days or even a week. Kapag pinilit ko ay wala lang din mangyayari.

"Ma'am, nasa kwarto niya po. Nagpatimpla po siya sakin ng strawberry juice kaya po bumaba ako." sabi niya at inangat ang basong bitbit niya.

"Akin na 'yan. I'm going to give it to her. Aakyat naman ako." sabi ko at kinuha sa kaniya ang basong hawak niya. "Anyway... nandito na ba si Sean?" nag-aalangang tanong ko.

"Wala pa po." sagot niya naman.

I nodded and smiled. "Thank you." sabi ko. "Doon ka muna sa kwarto mo. Ako na ang bahala kay Lyrae."

"Sige po." pagpayag naman niya.

Nagmamadali akong umakyat sa taas ngunit kaysa pumasok sa kwarto ni Lyrae ay doon ako pumasok sa kwarto namin ni Sean dati. Nilapag ko ang muna ang baso sa may study table bago hinalughog ang bag ko para makuha ang singsing doon ni Mommy na pinapabigay ni Attorney Lee sa kaniya.

Maingat ko itong nilapag sa study table kung saang makikita niya. Naisipan ko ring magsulat sa sticky note dahil baka magtaka siya kung ano ito.

I was about to leave the room but when my eyes drifted to the walk-in closet, I felt some sort of force pulling me in.

Maybe I can get my favorite shoulder bag so that I can use it for work. After all, that bag's mine.

I punched the numbers of the walk-in closet's lock using my fingers and it opened immediately. I scanned my side of the wardrobe and found everything in place.

Kinuha ko ang aking Kate Spade na bag at chineck ang zippers nito kung maayos pa dahil matagal-tagal ko nang hindi nagamit.

"You can get all your things back."

Halos mapatalon ako nang hinarap si Sean na bigla-biglang nagsasalita at dumadating. Muntik ko pang mabitawan ang bag ko na agad ko namang nasalo.

Mas pumasok siya sa loob ng walk-in closet at pinasadahan ng kaniyang mga daliri ang iba kong damit na nakasabit sa rack.

"I can ask someone to get your things here." dagdag pa niya at saka tumingin sa akin ng napakalamig.

The aircondition's already making me feel cold, adding his cold stare almost made me freeze to death.

"Just tell me where to deliver it. Sa mansion niyo ba o sa bahay ni Brendt." sabi niya.

"Ako na ang bahala sa mga gamit ko." sabi ko. "I'm just getting this bag for work. Ito ang gusto kong gamitin."

"Okay..." tumatango-tangong sabi niya at saka tinungo ang kabilang side ng walk-in closet kung nasaan ang mga damit niya.

He lazily unbuckled his belt while staring at me and I just looked away.

"U-Uhm... I'll go now." sabi ko at hindi ko alam kung paano napalitan agad ng pag-iinit ng katawan ko ang kalamigan na naramdaman ko kanina.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon