Văn án

576 7 0

Hán Việt: Thị Phu (song tính /**)

Tác giả: Đại Ngư Đại Nhục

Tình trạng: Chưa xác định

Nguồn: wikidich

https://wikidich.com/truyen/hau-phu-song-tinh-WlTXeO8h7F0us8mM#!

Mới nhất: Động phòng

Thời gian đổi mới: 16-01-2018

Cảm ơn: 4 lần

Thể loại: Nguyên sang (QT), Đam mỹ, H văn, HE, Tình Cảm, Song tính, Cổ đại, SM

Không đem đi bất cứ đâu vì đây là bản dịch phi thương mại. 

Mình lưu về là để đọc off hơn nữ truyện này mình thấy cũng rất hay muốn chia sẻ cho các bạn cùng đọc

------------

Giả thiết công thụ địa vị bất bình đẳng, nam thê bị ngược là xã hội thái độ bình thường. Hầu phu tức hầu hạ phu chủ, bổn văn đại khái giảng tiểu thụ cùng tiểu công kết hôn trước yêu sau hằng ngày. Tác giả manh điểm thanh kỳ, thịt điểm cũng thanh kỳ, hoan nghênh thảo luận, không tiếp thu được trực tiếp phất tay cúi chào liền được rồi yêu yêu đát ~


Hầu Phu - Đại Ngư Đại Nhục (QT)Where stories live. Discover now