A/N

1K 20 0


Author's Note.

Please excuse the foul words and typographical errors.Ang mga pangalan ng tao,lugar ang pangyayari ay gawa lamang ng imahinasyon ng author.

plagiarism is a crime


One Shot's Compilation(Filipino/Tagalog)Where stories live. Discover now