27

526 48 16

hwang hyunjin
active now

7:21 pm

hyemi: hi hyunjin!

hyunjin: hi.

hyemi: you know me? haha
✔ seen

hyunjin: yea.

hyemi: yiiee

hyemi: pwede mo ba kong turuan ng sayaw?
✔ seen

hyemi: may performance kasi kami,
pero nahihirapan ako.

hyemi: i heard that you're a
good dancer.
✔ seen

hwang hyunjin is typing...

hyunjin: sorry, i'm busy.

hyemi: please??? just for tomorrow.

hyunjin: no. sorry.

hyemi: sige na??

hyunjin: i said no.

hyemi: ganyan ka ba kasuplado sa mga
taong humihingi ng tulong sayo?
✔ seen

hyemi: how rude.
✔ seen

hyunjin: fine. tomorrow, 5pm after class. puntahan mo nalang ako.

hwang hyunjin logged out.

hyemi: thank you!

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now