hình thức, bản chất, ý nghĩa địa tô TBCN

1.9K 0 0

Địa tô TBCN là phần gttd còn lại sau khi khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân mà các nhà TB kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ. kí hiệu là R

1.Các hình thức của địa tô:

* Địa tô chênh lệch: 

_Do diện tích đất trong NNghiệp là hữu hạn, do lương thực thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con ng' nên ng' ta k chỉ canh tác trên những ruộng đất tốt và trung bình mà còn canh tác tren những ruộng đất xấu nhất.

_Giá cả của hàng hóa nông sản hình thành trên ruộng đất xấu.

=> Địa tô chênh lệch là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài phần lợi nhuạn bình quân thu đc trên những ruộng đất có điều kiện thuận lợi. Nó là chênh lệch giữa giá cả sx chung của nông phẩm xđ trên những ruộng đất xấu nhất so vs giá cả sx cá biệt trên những ruộng đất tốt và trung bình.

_Có 2 loại đia tô chênh lệch:

+Địa tô chênh lệch (I): là địa tô chênh lệch thu đc trên n~ ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên thuộc loại trung bình và tốt, có vị trí gần thị trường or gần dường giao thông.

+Địa tô chênh lệch (II): là địa tô chênh lệch thu đc do thâm canh mà có.

*Địa tô tuyệt đối:

_Là loại địa tô mà tất cả các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đều phải nộp cho địa chủ, cho dù ruộng đát là tốt hay xấu. Đây là loại địa tô thu đc trên mọi thứ đất

*Ngoài ra còn có:

_Địa tô độc quyền: là địa tô thu đc trên những ruộng đất cho giá trị kinh tế cao: đất làm dịch vụ du lịch, đất làm khu công nghiệp, đất trồng cây đặc sản.

_Địa tô hầm mỏ

_Địa tô đất xây dựng

v.v......

2. Bản chất của địa tô:

Địa tô TBCN là phần gttd còn lại sau khi khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân mà các nhà TB kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ.

Thực chất, địa tô TBCN chính là 1 hình thức chuyển hóa của giá trị thặng dư siêu ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch.

3. Ý nghĩa:

_lý luận địa tô TBCN của Mác k chỉ vạch rõ bản chất q.hệ sx TBCN trong nông nghiệp mà còn là cơ sở khoa học để x.dựng các chính sách thuế đối vs nông nghiệp và các ngành khác có liên quan đến đất đai có hiệu quả hơn.

hình thức, bản chất, ý nghĩa địa tô TBCNRead this story for FREE!