NHÀ NƯỚC CHIẾM HỮU NÔ LỆ

25.9K 2 15

NHÀ NƯỚC CHIẾM HỮU NÔ LỆ

Trong lịch sử loài người, con người đã trải qua 5 hình thái kinh tế - xã hội, trong đó, hình thái kinh tế - xã hội đầu tiên (cộng sản nguyên thủy) là hình thái duy nhất chưa có sự xuất hiện giai cấp. 4 hình thức còn lại đều là những hình thái KT-XH có giai cấp, ứng với 4 kiểu nhà nước: nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước XHCN.

Nhà nước chiếm hữu nô lệ (nhà nước chủ nô) là hình thức nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người.

1.Cơ sở kinh tế, xã hội.

Nhà nước chủ nô ra đời trên cơ sở sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy (sự tan rã của chế độ thị tộc, bộ lạc ...), nó gắn liền với sự xuất hiện chế độ tư hữu & sự phân chia XH thành các giai cấp đối kháng (vì ở chế độ cộng sản nguyên thủy chưa có giai cấp). Các nhà nước chiếm hữu nô lệ đầu tiên xuất hiện khoảng 4000 - 5000 năm trước công nguyên ở châu Á & bắc Phi (Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập ...)

Nhà nước chủ nô được coi là tổ chức quyền lực chính trị của giai cấp chủ nô trong XH.

Cơ sở kinh tế của nhà nước chủ nô chính là quan hệ sản xuất được đặc trưng bởi chế độ chiếm hữu tư nhân của chủ nô đối với toàn bộ tư liệu sản xuất & nô lệ. Trong chế độ này, chủ nô là người sở hữu toàn bộ đất đai, tư liệu sản xuất & cả người sản xuất là nô lệ. Do vậy, chủ nô có toàn quyền bóc lột nô lệ. Nô lệ phải hòan toàn phục tùng chủ nô, và trở thành "những công cụ biết nói."

Gắn liền với cơ sở kinh tế nói trên là một xã hội bất bình đẳng. Điều này được thể hiện thông qua kết cấu giai cấp của nó: giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ là 2 giai cấp chính. Giai cấp chủ nô chiếm số ít trong XH, nhưng lại nắm giữ toàn bộ đất đai, cũng như tư liệu sản xuất. Trong khi đó giai cấp nô lệ chiếm số đông, nhưng phải hoàn toàn phục vụ giai cấp chủ nô. Một XH bất bình đẳng giữa chủ nô & nô lệ như trên dẫn tới mâu thuẫn chính trong XH là mâu thuẩn giữa chủ nô & nô lệ.

Ngoài 2 giai cấp nói trên, trong XH chiếm hữu nô lệ còn tồn tại tầng lớp thợ thủ công, dân tự do, những người lệ thuộc vào nhà vua về kinh tế... Những người này tuy ko phải là nô lệ, nhưng họ cũng gần như phải lệ thuộc hoàn toàn vào chủ nô về kinh tế & chính trị.

Kết cấu giai cấp nói trên đã làm cho XH chiếm hữu nô lệ gần như nằm trong tay giai cấp chủ nô, phục vụ cho giai cấp chủ nô.

2.Bản chất nhà nước.

Cơ sở KT-XH nói trên đã quyết định bản chất của nhà nước chiếm hữu nô lệ. Nhà nước chiếm hữu nô lệ là nhà nước của giai cấp chủ nô, do giai cấp chủ nô lãnh đạo và tồn tại vì giai cấp chủ nô (nó phục vụ lợi ích của giai cấp chủ nô).

Giai cấp chủ nô tuy chiếm số ít nhưng lại là chủ sở hữu của toàn bộ ruộng đất, tư liệu sản xuất và nô lệ. Do đó, nhà nước chiếm hữu nô lệ gần như nằm hoàn toàn trong tay giai cấp chủ nô.

Bản chất của nhà nước nói chung, bản chất nhà nước chủ nô nói riêng, được thể hiện thông qua 2 đặc tính: tính xã hội & tính giai cấp.