Chapter 40

675K 12.7K 4.3K
                  

Chapter 40
Signature

"M-Mom, D-Dad..." gulat at nauutal na sambit ko nang makita ko ang mga magulang ni Sean pagkabukas ko ng pintuan ng aming bahay dito sa San Francisco.

Mommy Rose and Daddy Simon are right in front of me.

"Sandra, anak." Mommy said with teary eyes and hugged me so tight. "I'm sorry if your Daddy Simon and me are late. We're sorry if we aren't here yesterday and last few days."

Sinuklian ko naman ang yakap ni Mommy. Instead of crying again, I was happy that they still came even if they're already one day late from Dad's interment.

"Believe us, Sandra." sabi naman ni Daddy Simon. "We did our best just to come here as soon as we got the message from Sean but things went out not the way we want it to be." paliwanag niya. "Balak naming pumunta nalang sa puntod ni Mommy't Daddy mo mamaya. Magpapasama kami kay Sean."

Umiling naman ako at ngumiti sa kanilang dalawa. "Okay lang po... I'm somehow fine now. Tanggap ko naman na po ang pagkamatay ni Daddy." sabi ko. "I know that he will like it if you'll visit him and Mommy later."

"Your Dad loves your Mom so much that's why. Matagal na niyang gustong sumunod sa Mommy mo." sabi ni Daddy Simon at tumango ako.

They also know Dad's willingness to die just to be with my Mom.

"But we didn't just come here because of your Dad's death. We also miss you so much, Sandra. You just left with a letter you've given to us." naiiyak na sabi ni Mommy Rose. "You could've talked to us tungkol sa inyo ni Sean."

Napayuko naman ako. "I'm very sorry po..." I apologized sincerely. "Masiyado pong naging padalos-dalos ang mga desisyon ko dati. I'm reflecting on my mistakes po. I'm sorry po talaga."

Ngumiti naman ni Mommy kahit na tumutulo na ang kaniyang luha. She softly caressed my cheek.

"I understand why you left five years ago, Sandra... We both understand." sabi niya at nilingon si Daddy Simon na tumatango sa akin habang nakangiti rin.

Pagkapasok naman namin sa bahay ay saktong pababa si Sean na buhat-buhat si Lyrae habang nagtatawanan silang dalawa.

Natigil ang pagtawa ni Sean nang makita ang kaniyang mga magulang na nakasunod sa akin habang si Lyrae naman ay binigyan nang nakapagtatakang tingin ang kaniyang lolo't lola.

"Is... Is that Lyrae?" rinig ko ang pagkatuwa sa boses ni Mommy Rose nang makita si Lyrae.

"Mom, Dad—"

Natigil si Sean sa pagsasalita nang salubungin silang dalawa ni Lyrae nina Mommy Rose at Daddy Simon.

"Hello, baby, is your name Lyrae?" malambing na tanong ni Mommy Rose kay Lyrae.

My daughter pursed her lips and shyly nodded before she hid herself by covering her face through Sean's body.

"She is so adorable! I want to pinch her cheeks." nanggigigil naman na sabi ni Mommy Rose at halatang natutuwa sa kaniyang apo.

"Sean, make her look at us again." sabik namang sabi ni Daddy Simon na gusto ulit masilayan ang mukha ng apo.

"Binibigla niyo naman po si Lyrae. Dahan-dahan naman po ang paglapit at pagpapakilala." pangaral naman ni Sean sa kaniyang mga magulang.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon