Cảm cảm cảm ơn ơn ơn !!!!!!!!!!!!!

2.4K 30 16

Mình thực sự là rất rất vui lun vì đây là lần đầu tiên mình được 25 người xem lun á mình vui ghê mà mình cũng cảm ơn các bạn rất rất ngìu lun vì các bạn đã làm mình có được niềm vui lớn nhất trong đời lun á.

Nhưng mà chỉ cần truyện mà đạt đến 1k người đọc Thui xong chắc cái đó trong mơ chắc lung haNhưng mà truyện như thế nào là do các bạn ý hihi nhớ ủng hộ mị nhaaaaa!!!!!!!!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhưng mà chỉ cần truyện mà đạt đến 1k người đọc
Thui xong chắc cái đó trong mơ chắc lung ha
Nhưng mà truyện như thế nào là do các bạn ý hihi nhớ ủng hộ mị nhaaaaa!!!!!!!!

1 LẦN NỮA MÌNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT RẤT NHÌU VÌ ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH!!!!!!!

(H+) Đồ ngây thơWhere stories live. Discover now