Lời nói đầu

212 15 0


  Bởi vì quá yêu thích các couple trong Diên Hy Công Lược ( nhất là couple Hậu-Đậu ) cho nên mình quyết định viết một fic nho nhỏ. Fic này chủ yếu khai thác về Hậu-Đậu ngoài ra còn nhiều couple phụ diễn khác. Mình là một học sinh cấp 3, mình còn rất nhỏ nên trong quá trình viết fic có gì không hay mong các bạn chỉ bảo. Cảm ơn nga~

Tứ hải bát hoang có ta dẫn ngươi điWhere stories live. Discover now