Chapter 3

713K 14.9K 1.2K
                         

CHAPTER 3

KUMAIN si Clarianette ng hapunan na hindi kasalo si Cleevan. Nang pumasok sila sa bahay ni Ace, nalaman nilang nagmamadaling umalis daw si Cleevan patungo sa kung saan mang lupalup ito naroon ngayon. She bet he’s with his woman. Nakakainis mang aminin pero nasaktan ang ego niya bilang isang babae sa ginawa nito. But what the hell? Pakialam naman niya!

“Enjoying your dinner?” Tanong ni Ace na kasalo niyang kumakain.

Nagtaas siya ng tingin dito at ngitian ito ng pilit. “Yeah.”

He rolled his eyes at her. “You are a bad liar.”

“I’m not lying. I am enjoying my dinner, thank you very much.”

Napailing-iling nalang ang binata at pinagpatuloy ang pagkain. Siya naman ay walang imik na inubos ang pagkain niya.

Naiinis siya dahil paulit-ulit na pumapasok sa isip niya si Cleevan na nakikipagtalik sa ibang babae. Naiinis siya sa sarili niya dahil hinahayaan niya itong ukupahin ang isip niya.

“I’m done. Matutulog na ako.” Aniya at umalis na hindi hinintay ang sagot ni Ace.

CLEEVAN entered his house in the middle of the night. May susi naman siya kaya hindi niya kailangang mang-isturbo sa mga taong natutulog para lang pagbuksan siya.

Naabutan niya ang nakababatang kapatid na nasa sala at nanunuod ng TV. Gabi na ah.

“Bakit gising ka pa?” Tanong niya rito.

“I was waiting for you.” Anito na hindi man lang tumitingin sa kanya.

Sanay na siya sa ganitong ugali nito.

“Waiting for me? Bakit naman?” Aniya habang naglalakad patungo sa hagdanan.

“Don’t ruin her, Cleevan.”

Napatigil siya sa paglalakad ng marinig niya ang sinabi nito. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito pero kailangan pa rin niyang makasigurado.

Tiningnan niya ang kapatid na naka-upo pa rin sa sofa. “Who’s her?”

Pinatay nito ang TV at tumayo pagkatapos ay hinarap siya. “Alam kong alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Cleevan, she’s nothing like you. She’s sweet, she’s nice, she’s amazing to talk to, she’s smart, and she has a good personality—”

“How can you say that when you just met her today?” Hindi niya maintindihan ang pinagsasasabi nito. Ano naman ang sweet at nice sa babaeng ‘yon? “Hindi pa nga kayo magkakilala ng lubusan.” Then an image entered his mind. He gritted his teeth. “O baka naman may ginawa siya roon sa garden para masabi mo ang mga bagay na iyon.”

Tumawa ng pagak ang kapatid niya. “Cleevan, she’s not you.” Iyon lang ang sanabi nito at naglakad ito palabas ng bahay.

“Saan ka pupunta?”

Nilingon siya nito. “Since when did you care?”

Lumabas ito ng bahay na hindi hinihintay ang sagot niya.

Alam niya kung saan ito pupunta kaya naman ipinagpatuloy niya ang pag-akyat ng hagdanan. Habang naglalakad siya patungo sa Master’s bed room, pumasok sa isip niya si Clarianette. Tulog na kaya siya?

Huminga siya ng malalim bago pumasok sa silid nila. Napatingin si Cleevan sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Clarianette. Nilapitan niya ito at tinitigan ang mukha.

She had a beauty of a goddess. She has tantalizing deep brown eyes. She has sinful soft lips that were made for whole night kissing. And she has a body that has perfect curves that made his manhood go ridged. You are beautiful, Nett. But you disgust me! I can’t believe a woman like you who possess a goddess like beauty can be a disgusting hoe.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon