Chapter 2

746K 16.5K 1.5K
                         

CHAPTER 2

PAGKAGISING ni Clarianette, nakita niya mula sa bintana na madilim na ang kalangitan. Matagal pala akong nakatulog. Inunat niya ang mga braso at natigilan nang tumama ang braso niya sa isang matigas pero malambot na bagay. Binalingan niya ang bagay na iyon at halos lumuwa ang mata niya ng makita ang isang matipunong likod ng isang lalaki.

Mabilis siyang napabalikwas ng bangon at malalaki ang matang tinitigan ang lalaking natutulog sa tabi niya. It’s none other than her irritating husband, Cleevan.

Claria found herself drawn to Cleevan’s sleeping face. He looks like a sinful angel while sleeping. His eye lashes were long. He had growing whiskers and his lips were a bit parted. Parang hindi ito ang lalaking bastos at humalik sa kanya ng walang pahintulot.

Ano ang ginagawa nito rito? Tanong niya sa sarili habang nakatitig pa rin sa mukha nito.

Nang gumalaw ito at dahan-dahang nagmulat ng mga mata, lihim siyang napalunok. When Cleevan’s eyes stared at her, she was lost in his stormy gray eyes. She can’t look away. Para siyang nahi-hipnotismo habang nakatingin sa mapupungay nitong abuhing mata.

“Good evening.” His voice sounds raspy; it sent her heart flipping a hundred times.

“G-Good evening.” Nauutal na bati niya.

Bakit ba ako nauutal? Shit naman e!

He yawned as he stretched and flexed his arms. Her eyes stared at his ripped arm muscles then her stare hop to his abdomen. Claria gulped when she saw his ripped abs. Her fingers twitched as if they wanted to touched his abs. Her fingers wanted to know if Cleevan’s abs is rock-hard like they appeared to be.

Pero bago pa niya magawa ang katangahan na gustong gawin ng daliri niya, bumangon na si Cleevan at nagsuot ng damit. She actually felt disappointed when the clothing covered his abs. Marahas niyang ipinilig ang ulo. Ano ba itong laman ng isip ko? Kahit kailan, hindi siya naging mahalay na babae.

“Tutunganga ka nalang ba riyan o babangon ka na at magbibihis? It’s dinner time.” Anang boses ni Cleevan na pumukaw sa pag-iisip niya.

Tumingin siya rito at nagtama ang mga mata nila. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin ng mabilis na tumibok ang puso niya ng matitigan ang abuhin nitong mga mata . Bumangon siya at hinanap ng mga mata ang traveling bag niya kung saan naroon ang lahat ng gamit niya.

“Everything that was inside your traveling bag is in the closet.” Wika ni Cleevan na ikinatingin niya rito.

“What? Who put it there?”

“Me.” Sagot nito at lumabas sa kuwarto nila.

Nakaawang ang labi na napatingin siya sa pinto na nilabasan nito. “He put my clothes in the closet? Meaning … he touched my bras and p-panties?” Nag-init ang buong mukha niya sa isiping nahawakan nito ang personal na gamit niya. “Shit talaga ang lalaking yun! Hindi man lang ako hinintay. Ako nalang sana ang naglagay!”

Nasaan naman kaya rito ang closet?

Kagat ang labing naglakad siya patungo sa kulay puting pintuan na nasa bandang kanan ng silid at binuksan iyon. It’s the bathroom. Sunod niyang binuksan ay ang katabi niyong pintuan. It’s the closet. Here it is! Pumasok siya roon at napanganga siya ng makita ang mga damit niya na maayos na nakatupi at nakalagay sa tabi ng mga damit ni Cleevan. Mabilis niyang binuksan ang malapad na kabinet na katabi ng vanity mirror. 

Nang makita ang laman niyon, napapikit siya ng mariin. Nai-imagine niya na hinahawakan ni Cleevan ang panty at bra niya at nagsitaasan ang mga balahibo niya. Alam niyang hindi iyon big deal para rito pero para sa kanya big deal iyon.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon