The Choice

1.7K 76 221

MES entry no

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

MES entry no. 2 (Now Showing)
The Choice

Written by: R. A. M (@Iamram)
Prompt by: yellie_1927

Batingting ng kampana.

Nagkakagulong mga tao dahil sa pag-aayos malaking belo.

Malaking at nakasaradong pintuan ng Cathedral.

Isang babaeng maganda papalapit sa kanya.

"Ms. Marydale, any minute po mag-uumpisa na po tayo!" bulong nito sa kanya.

Maya-maya naulinigan  na niya ang paborito niyang kanta hudyat na mag-uumpisa na.

Kasabay nang pagbukas ng malaking pinto ang smoke effect at airfun para magkabuhay ang belo niya. May mga ilan camera man ang paikot-ikot sa kanya. Sa hudyat ng babaeng magandang kumausap sa kanya ay dahan-dahan siyang naglakad sa pulang carpet papasok ng simbahan.

Di katulad ng ibang bride sa gitna ng paglalakad bago makarating sa groom may naghihintay sa kanyang magulang. Siya walang ganun, ulila siya at kung may gusto man siyang kasama doon ay yun sanang aruga sa kanya. Pero hindi nakapunta sapagkat may nauna na raw itong kompromiso. Pero sa totoo lang hindi siya naniniwala sa binigay nitong rason. Malamang ayaw talaga nila sa lalaking pinili niyang makasama habang buhay.

"Ganito ba talaga ang dapat kong maramdaman?!" muli niyang usal sa sarili.

"Your beautiful Marydale!" sabi ng groom nang makalapit na siya dito.

Na patingin siya sa mga mata ni Quen  at muli niyan naalala ang mga sinabi ni Liza ang kanyang maid of honor na bestfriend naman ni Quen.

Flashback...

"Uy Liza  may problema ba? Dapat nagpapahinga ka na? " masayang sabi ni Marydale.

Patulog na sana siya dahil excited siya para sa kasal niya bukas.

"Marydale!!!!!!" sabi nito halata sa mukha na  may malaking problema.

"May problema ba? Tara pumasok ka nga dito!" sabay hatak sa kaibigan.

Hindi na iba si Liza sa kanya, isa ito sa mga umaalalay nung mga panahon na nagsisimula palang siya sa mundo ng pagmomodelo. Ito rin dahilan kung paano at bakit sila nagkakilala ni Quen. Ang lalaking pakakasalan niya at tutupad ng pangarap niya sa buhay. Ang magkaroon ng isang tunay at matatawag na pamilya.

"Marydale, I'm sorry!" saka tuluyang tumulo ang luha nito.

"Oh bakit ka nag so-sorry? Kinakabahan ako sayo Liza!" sabi niya.

"I did bad to you, suddenly it happen na lang. Hindi ko naman sinasadya!" sige pa rin ang iyak nito na halos hindi na makahinga.

"Ano ba kasi yun? Sabihin mo na!".

MayWard Short StoriesRead this story for FREE!