Chapter 1

784K 17K 3.8K
                         

CHAPTER 1

After seven years…

INAYOS ni Clarianette ang damit bago naglakad palabas ng Airport. Mariin niyang ipinikit ang mga mata ng malanghap niya ang hangin ng Pilipinas na puno sari-saring amoy ng pulusyon. After seven years, polluted pa rin ang Pilipinas. Wala pa ring pinagbago.

For seven years na nawala siya sa Pilipinas, she’s living her dream. Lahat ng gusto niyang gawin ay nagawa niya. After she graduated, she was accepted as an Assistant Manager of Lovell Magazine, the leading fashion magazine in New York and she was happy. Until she receive a phone call from her parents.

Ayaw na niyang bumalik dito sa Pilipinas pero wala siyang ibang pagpipilian. This is part of the deal. That stupid fucking deal I made seven years ago!

Pagkalabas niya ng Airport natigilan siya ng may tumigil na itim na sasakyan sa harapan niya at halatang mamahalin iyon. Masusi niyang tiningnan ang sasakyan. Humakbang siya palayo sa sasakyan ng makaramdam ng kakaibang kaba. Akmang papara na siya ng taxi nang marinig niyang tinawag ang pangalan niya.

“Madam Clarianette Honey?” A voice called her name.

Her gaze darted to the man who just exited from the driver seat. The man looks like on his early twenties. He has a body built made for sin and a face that women dream at night. But her forehead knotted when she saw his clothing.

“What?” Naguguluhang tanong niya sa lalaki ng lumapit ito sa kanya at inilahad ang kamay.

He smiled. “Hello, I am your chauffeur, Ace. Can I have your bag, madam?”

Mas lumalim pa ang gatla sa nuo niya. “Huh?”

“Mr. Cleevan Sudalgo sent me to fetch you. He said to take you home before dinner and that would be…” He looked at his wrist watch. “Before seven o’clock.”

Tumaas ang kilay niya at biglang ang-init ang ulo niya sa narinig. Who does he think he is? “Look Mr. Whoever you are. I’m going home to my parents’ house. I’m not going to your boss’ house, understood? I don’t give a shit if he wants me home before seven, because honestly, I don’t give a fuck about him. So bounce and tell Mr. Sudalgo to fuck off.”

The man smile didn’t waver. He just keeps his smiling face. “Madam, Mr. Sudalgo ordered me to take you to his home.”

“I don’t care.”

She started walking away when someone snatched her travelling bag from her hold. Mabilis siyang lumingon para tingnan kung sino ang gumawa niyon. Nag-init ang ulo niya ng makitang ipinapasok na nang lalaking nagngangalang Ace ang bag niya sa back compartment ng itim na sasakyan. Mabilis na nilapitan niya ito at akmang aagawin ang bag pero naisara na nito ang back compartment.

He smiled at her again. “I suggest you hop in, madam.”

She glared at him then enters the car with an annoyed expression on her face. She crossed her arms over her chest and wait for the annoying man to drive the car. Nang maramdaman niyang gumalaw ang sasakyan, sumadal siya sa likod ng back seat at ipinikit ang mga mata. She’s still pissed and she’s trying to calm herself.

She was annoyed! Sino ba ang lalaking iyon sa tingin niya? I want to go home to my family. I want to see my parents! Urgh! Sino ba siya para kontrolin kung saan ako pupunta?

Kumukulo pa rin ang dugo niya ng tumigil ang kotse na sinasakyan niya. Sumilip si Clarianette sa labas ng bintana at napatanga siya ng makakita ng malaking bahay. The house was freaking huge! Napakalaki niyon na magkakasya ang dalawang bahay sa loob.

Tumingin siya sa driver. “Ito ang bahay ng boss mo?” Manghang tanong niya. Ito ang bahay ni Cleevan?

“Yes.” Sagot nito na may ngiti sa mga labi. “Welcome to your home, madam.”

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon