For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Trắc nghiệm kiểm toán

4.2K 0 0

Trắc nghiệm kiểm toỏn

Trắc nghiệm kiểm toán (bộ 1).

1.Đối tượng được kiểm toán?

2.Chuẩn mực trong kiểm toán ?

3.Mục đích của báo cáo kiểm toán ?

4.Phạm vi của kiểm toán hoạt động ?

5.Phạm vi chủ yếu của kiểm toán nội bộ ?

6.Kiểm toán nhà nước ?

7.Phạm vi bao trùm của kiểm toán độc lập?

8.Nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nhà nước?

9.Tính chất của cơ sở dẫn liệu?

10.Mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ?

11.Hệ thống kiểm soát nội bộ?

12.Các loại kiểm soát trực tiếp?

13.Các hành vi gian lận trong quản lý?

14.Cỏc biểu hiện của sai sút trong quản lý?

15.Khi nghi ngờ nhà quản lý gian lận KTV...

16.Khi khẳng định nhà quản lý gian lận KTV....

17.Đánh giá báo cáo tài chính có sai phạm trọng yếu KTV thường căn cứ:

18.Nguyên nhân của rủi ro kiểm toán

19.Nguyên nhân của rủi ro tiềm tàng:

20.Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro kiểm soát là:

21.Nguyên nhân sâu xa của rủi ro phát hiện:

22.Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm toán

23.Bằng chứng kiểm toán?

24.Để sử dụng phương pháp phân tích ngang KTV

25.Khi phân tích khả năng thanh toán nhanh của DN KTV

26.Để phân tích khả năng sinh lời của DN KTV đó cộng thờm chi phớ tiền lói vào tổng lợi nhuận trước thuế

27.Để đánh giá mức độ hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ KTV

28.Để phân tích bằng chứng vật chất trong kiểm toán báo cáo tài chính KTV

29.Để phân tích bằng chứng tài liệu khi kiểm toán tổng quát báo cáo tài chính KTV đó căn cứ vào:

30.Để biết số vũng thu hồi nợ KTV đó so sỏnh giữa tổng doanh thu thuần của kỳ bỏo cỏo với kỳ goc

Trả lời

1. thụng tin cú thể định lượng, có thể kiểm tra và các chuẩn mực.

2. 37 chuẩn mực và 1 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

3. đưa ra ý kiện nhận xét của KTV về mức độ phù hợp của thông tin dc kiểm toán so với tiêu chuẩn và chuẩn mực.

4. kiểm tra tính hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động.

5. kiểm toán hoạt động để đánh giá tính hiệu lực, tính kinh tế và hiệu quả của các hoạt động trong đvi.

6. kiểm toán sự tuân thủ về thu chi ở các đvi có sử dụng vốn và kinh phí nhà nước.

Trắc nghiệm kiểm toánĐọc truyện này MIỄN PHÍ!