31.

736 100 1

TAEllien : JungKook

KookBunny : áno?

TAEllien : toto už nemá zmysel

KookBunny : viem

KookBunny : a preto som ti chcel napísať svoje rozhodnutie

TAEllien : oh..?

KookBunny : čo?

TAEllien : Ja len...

TAEllien : nečakal som že sa rozhodneš tak skoro

KookBunny : huh... Tae~

TAEllien : hm?

KookBunny : pred tým ako sa rozhodnem mi pošleš fotku

TAEllien :

KookBunny :

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


KookBunny : ...

KookBunny : ruším svoje rozhodnutie

Texting ✔Where stories live. Discover now