Câu 13: Nêu các nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng HCM

21.6K 7 2

Câu 13: Nêu các nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng HCM

- Khả năng tư duy và trí tuệ

+ trước hết đó là tư duy độc lập tự chủ sáng tạo + với đầu óc thông minh tinh tường trong việc nghiên cứu tìm hiểu phê bình các cuộc cm tư sản hiện đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của các phong trào gpdt & pong trào công x quốc tế.

+  sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của các ptgp và pong trào công x quốc tế.

+ hcm đã k ngừng quan sát, nhận xét thực tiễn để làm pong phú sự hiểu biết của bản thân mình để hình thành nên cơ sở quan trọng trong hoạt động lý luận.

+ hcm đã khám phá ra các quy luật vận động phát triển xh đời sống văn hóa và đấu tranh của các dân tộc trong những hoạt động lịch sử cụ thể để khái quát thành lý luận đem lý luận chỉ đạo thực tiễn và đem kinh nghiệm đó lý luận trong thực tiễn.

- Năng lực hoạt động tổng kết thực tiễn

+ đối với hcm nhờ được trang bị vốn học thức chắc chắn + với khả năng trí tuệ sắc sảo thông minh đã giúp cho Người sớm phân tích tổng kết các pong trào yêu nước chống P của dân tộc ta cuối thế kỷ 19 đầu tk 20 đều dẫn đến thất bại. Người sớm cho rằng cái cốt yếu là thiếu 1 chủ trương, đường lối và pương páp cách mạng có thể thỏa mãn yêu cầu của cm vn trong điều kiện mới.

+ trong 10 năm đầu của quá trình tìm đường cứu nước Người đã tự hoàn thiện cho mình vốn văn hóa, vốn chính trị, vốn sống phong phú thực tiễn đã tạo thành sức mạnh ngoại hàm, 1 bản lĩnh trí tuệ sắc sảo để Người có thể độc lập tự chủ sáng tạo khi tiếp thu cn Mln vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta.

+ hcm đến với cn Mln là tìm đường kim chỉ nan cho sự nghiệp gpdt, đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn kiến thức pong phú của thời đại,  vốn kinh nghiệm nghiệm đấu tranh của các phong trào giải phóng dân tộc & phong trào cm quốc tế.

- Nhân cách phẩm chất đạo đức: Đó là ý chí đấu tranh của một nhà yêu nước, 1 chiến sỹ cộng sản nhiệt thành với cm, 1 trái tim yêu nước thương dân, yêu thương người cùng khổ bị áp bức, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của tổ quốc, vì độc lập tự do hạnh phúc của đồng bào.

à Tóm lại, như vậy cùng với những năng lực bẩm sinh, những phẩm chất cá nhân hiếm có đã giúp Hcm tiếp cận chọn lọc, chuyển hóa & phát triển những tinh hoa của dân tộc và thời đại thành tư tưởng đặc sắc của mình – Tư tưởng HCM.

Câu 13: Nêu các nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng HCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!