29.

767 93 1

Používatel Bunny pridal príspevok

______________________________________

Pamätáte si na tú fotku čo som pridával prednedávnom? Bol to len malý žartík. Na fotke som totižto ja a sesternica. A keďže sa sťahujem dovolili sme si menší žartík.
Tak dúfam že mi to prejde. 😇

______________________________________

Komentáre zakázané

Ahoj! Som tu s novou časťou, tak že sa páči.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Texting ✔Where stories live. Discover now