That Night (Part 8)

1K 49 13

Hindi po ito update hehehe.. Sa mga hindi po nakakaalam or maghahanap ng kasunod nai-transfer ko na as another story. Ang haba na kasi parang hindi na bagay dito. Nang hihinayang ako comments ninyo kung Ia-unpub. Ko papero pls. Paki-vote nalang yung first seven chapters doon sa bago.... Pls... Pls... 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Pero may part 8 na pakitingnan na lang sa works ko na ganito ang cover:

Salamat sa mga comment ninyo dahil sa inyo kaya humaba tuloy ito hahaha

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Salamat sa mga comment ninyo dahil sa inyo kaya humaba tuloy ito hahaha

R. A. M

MayWard Short StoriesRead this story for FREE!