Białogłowa

28 12 0

~~Vita Maiorum~~   

 Białogłowa to określenie słowiańskiej mężatki

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Białogłowa to określenie słowiańskiej mężatki. Pochodzi od białego nakrycia głowy, powszechnie stosowanego przez kobiety. 

Wyraz ten znajdował się w użyciu do końca XVIII wieku

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Wyraz ten znajdował się w użyciu do końca XVIII wieku. Istnieje ludowa wersja tego wyrazu, zgodnie z którą Słowianie wiązali kolor biały z dobrem i pięknem, a barwę czarną z brzydotą i złem.

Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!