10. Vận dụng tư tưởng đạo đức, văn hóa HCM trong việc xây dựng..

1.9K 0 0

10. Vận dụng (liên hệ) tư tưởng đạo đức, văn hóa HCM trong việc xây dựng đạo đức mới, lối sống mới trong sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Học tập và vận dụng tư tưởng HCM về đạo đức, lối sống. Theo HCM, cái khó khăn của cuộc chiến đấu mới không phải chỉ ở tầm vóc quy mô của sự nghiệp xây dựng, mà còn ở chỗ mỗi người phải khắc phục những yếu kém của mình, chiến thắng "giặc ở trong lòng mình", "giặc nội xâm" ở trong các tổ chức của mình. Nâng cao phẩm chất đạo đức trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi chúng ta phải:

- Bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM.

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên trong lao động, học tập, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Biết giữ gìn đạo đức, nhân phẩm, lương tâm và danh dự. Nếp sống giản dị, ít lòng ham muốn về vật chất.

Vận dụng và phát triển tư tưởng HCM về văn hoá.

- Xây dựng thói quen tự học

- Tự vươn lên chiếm lĩnh những thành tựu hiện đại của thế giới về văn hoá, khoa học và công nghệ.

- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập với thế giới

10. Vận dụng tư tưởng đạo đức, văn hóa HCM trong việc xây dựng..Đọc truyện này MIỄN PHÍ!