Nêu các chức năng của văn hóa, các lĩnh vực chính của văn hóa theo TTHCM

15.7K 3 1

9. Nêu các chức năng của văn hóa, các lĩnh vực chính của văn hóa theo tư tưởng HCM? Phân tích nội dung văn hóa giáo dục và văn hóa đời sống.

 3 chức năng của văn hóa:

- Một là, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người. Người thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục lý tưởng cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đó là chức năng cao quý của văn hoá.

- Hai là, nâng cao dân trí: "mọi người phải hiểu biết quyền lợi của mình... phải có kiến thức để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết là phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ".

- Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh, luôn hướng con người tới chân - thiện - mỹ để không ngừng hoàn thiện bản thân mình.

 Các lĩnh vực của văn hóa:

- Văn hóa đời sống.

- Văn hóa văn nghệ.

- Văn hóa giáo dục.

 Phân tích nội dung văn hóa giáo dục và văn hóa đời sống:

● Văn hóa giáo dục:

Quan điểm của HCM về văn hoá giáo dục tập trung ở những điểm sau:

- Mục tiêu của văn hoá giáo dục: là thực hiện cả ba chức năng của văn hoá bằng giáo dục, có nghĩa là bằng dạy và học. Dạy và học để mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, những phẩm chất đạo đức; Phải đào tạo những con người mới vừa có đức vừa có tài "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ...".

- Phải tiến hành cải cách giáo dục: để xây dựng một hệ thống trường lớp với chương trình và nội dung dạy và học thật khoa học phù hợp với những bước phát triển của ta.

- Phải không ngừng nâng cao dân trí.

Như vậy, những quan điểm của Người về văn hoá giáo dục là một hệ thống quan điểm rất phong phú và hoàn chỉnh.

● Văn hóa đời sống:

Quan điểm xây dựng đời sống mới là quan điểm rất độc đáo của HCM về văn hoá. Khái niệm Đời sống mới được HCM nêu ra bao gồm: đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Các nội dung đó có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đạo đức đóng vai trò chủ yếu.

- Đạo đức mới: thực hành đời sống mới trước hết là thực hành đạo đức cách mạng. Người viết: " thực hành đời sống mới là Cần, Kiệm, Liêm, Chính".

- Lối sống mới: Là xây dựng lối sống có lý tưởng, có đạo đức, đó là lối sống văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hoà truyền thống tốt đẹp của dân tộc và văn hoá của nhân loại.

- Nếp sống mới: là xây dựng nếp sống mới văn minh; xây dựng những thói quen và phong tục, tập quán tốt đẹp, kế thừa và phát triển được những thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc, "phải cấm hẳn say sưa, cờ bạc, hút xách, bợm bãi, trộm cắp. Phải tìm cách làm cho không có đánh chửi nhau, kiện cáo nhau, làm cho làng mình thành một làng phong thuần tục mỹ".

Nêu các chức năng của văn hóa, các lĩnh vực chính của văn hóa theo TTHCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!