cau 6: Nêu các luận điểm của HCM về cách mạng giải phóng dân tộc...

23.7K 9 6

6. Nêu các luận điểm của HCM về cách mạng giải phóng dân tộc. Phân tích các luận điểm "Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc" (luận điểm 3) và "Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc" (luận điểm 4).

- Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản

- Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng cộng sản lãnh đạo

- Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

- Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

- Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực.

 Phân tích luận điểm:

a) Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

- Xuất fát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: "CM là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người làm ra lịch sử" thì HCM đưa ra quan niệm "CM là sự nghiệp của quần chúng chứ ko fải việc của 1, 2 người". Do đó fải đoàn kết toàn dân để đánh giặc

HCM nói: "dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền". Trong lực lượng đó, công nông là gốc, là chủ cuộc cánh mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức song ko khổ cực = công nông. 3 hạng ấy chỉ là bầu bạn của công nông thôi.

Mục tiêu của CM giải fóng dân tộc là đánh đổ đế quốc Pháp và bọn đại địa chủ PK để giành độc lập dân tộc.

+ Trong lực lượng CM thì HCM chỉ rõ nền tảng của lực lượng chính là liên minh công nông và lđ trí óc. Và lực lượng này fải ngày càng được củng cố vững chắc thì mới đủ mạnh để đánh đuổi kẻ thù.

+ Xuất fát từ tương quan lực lượng, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, HCM chủ trương fát động chiến tranh nhân dân, quân sự là chính kết hợp đấu tranh trên tất cả các lĩnh vực: ngoại giao, văn hóa, tư tưởng...

b) Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

Trong fong trào Quốc tế cộng sản đã từng tồn tại quan điểm: "Xem thắng lợi của fong trào CM ở thuộc địa fụ thuộc vào thắng lợi của giai cấp vô sản ở chính quốc". Quan điểm này theo HCM vô hình chung đã làm giảm tính chủ động, sáng tạo của fong trào CM ở thuộc địa.

HCM cho rằng: "CM giải fóng dân tộc ở các nước thuộc địa và CM vô sản ở chính quốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chứ ko fải là quan hệ fụ thuộc hay chính fụ, mà đây là quan hệ bình đẳng".

1925, HCM đã viết: "CNĐQ như 1 con đỉa 2 vòi, 1 vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, 1 vòi khác bám vào nhân dân các nước thuộc địa...". Như vậy fải kết hợp CM vô sản ở chính quốc với fong trào CM ở các nước thuộc địa.

Khi phân tích tình hình của CNTB, HCM nhận ra: "Hiện nay nọc độc và sức mạnh của con rắn độc TBCN đang tập trung ở các nước thuộc địa hơn là ở các nước chính quốc.". Do đó nếu khinh thường CM thuộc địa có nghĩa là đánh rắn đằng đuôi. Do đó fải kết hợp CM vô sản ở chính quốc với nhân dân các nước thuộc địa và fải xem CM ở các nước thuộc địa là 1 trong cái cành của CM vô sản.

Khi phân tích tình hình ở các nước thuộc địa, HCM nhận ra: thuộc địa chính là mắt xích yếu của CNTB, hơn nữa nhân dân các nước thuộc địa có 1 khả năng CM cực kỳ to lớn, họ sẽ vùng dậy khi có thời cơ.

-> Như vậy từ sự fân tích đó, HCM đi đến khẳng định: CM giải fóng dân tộc có thể nổ ra và giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc. Và sau khi giành thắng lợi, họ có thể giúp đỡ những người anh em của mình ở các nước fương Tây trong nhiệm vụ giải fóng hoàn toàn.

-> Đây là luận điểm hết sức sang tạo của HCM bổ sung vào kho tàng lý luận của CN Mác - Lênin và được thực tiễn của CM VN chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.

cau 6: Nêu các luận điểm của HCM về cách mạng giải phóng dân tộc...Đọc truyện này MIỄN PHÍ!