Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng HCM đối với sinh viên trường BKHN

14.1K 3 1

4. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng HCM đối với sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà nội.

- Tư tưởng HCM là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam. Học tập tư tưởng HCM cần phải:

+ Nắm vững nội dung cốt lõi của hệ tư tưởng HCM, trang bị thế giới quan cách mạng theo tư tưởng của HCM.

+ Học tập nhân sinh quan cách mạng của HCM: đạo đức, nhân cách mẫu mực của tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo.

- Tư tưởng HCM soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam xây dựng mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

- Đối với thanh niên, học sinh, sinh viên cần coi trọng rèn luyện, tu dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng... Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết.

Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng HCM đối với sinh viên trường BKHNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!