Trình bày giai đoạn hình thành phát triển TTHCM.phân tích và chứng minh

9K 3 4

3. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM. Hãy phân tích và chứng minh.

 Các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM:

- Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi (trước năm 1911)

- Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911-1920)

- Thời kỳ hình thành cơ bản về tư tưởng cách mạng Việt Nam (1921-1930)

- Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản (1930 - 1945).

- Thời kỳ phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc (1945 -1969).

 Phân tích và chứng minh:

a) Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi (trước năm 1911)

Trong thời kỳ này, ở HCM đã hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, thiết tha bảo vệ những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc, ham học hỏi những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.

b) Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911-1920)

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, HCM rời bến cảng Nhà Rồng sang Pháp trên con tàu L'Amiral latouche Trévile. Sau đó, Người đã đi vòng quanh các nước châu Phi, dừng chân ở Tây ban Nha, Bồ Đào Nha, khảo sát các cuộc cách mạng lớn trên thế giới, tham gia Đảng Xã hội Pháp, tìm hiểu cách mạng Nga, tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Pháp....

Giai đoạn này đánh dấu sự phát triển vượt bậc thế giới quan của HCM từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc tiên tiến đến giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ chiến sĩ chống thực dân của dân tộc trở thành chiến sĩ cộng sản đấu tranh vì tự do và hòa bình của nhân loại.

c) Thời kỳ hình thành cơ bản về tư tưởng cách mạng Việt Nam (1921-1930)

- HCM đã có thời kỳ hoạt động thực tiễn sôi nổi ở nhiều quốc gia như: hoạt động tại Pháp (1921 - 1923), tại Liên Xô (1923 - 1924), tại Trung quốc (1924 - 1927), tại Thái lan (1928 - 1929).

- Trong thời kỳ này, tư tưởng HCM về cách mạng Việt Nam đã hình thành cơ bản: Năm 1925, HCM xuất bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" tại Pa-ri; năm 1927, xuất bản tác phẩm "Đường Kách Mệnh". Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người trực tiếp thảo văn kiện "Chánh cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt", "Chương trình vắn tắt" và "Điều lệ của Đảng".

● Tư tưởng HCM thể hiện những quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo về cách mạng Việt Nam. Có thể tóm tắt nội dung chính như sau:

- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

- Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ mật thiết với nhau.

- Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc "dân tộc cách mạng", đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do.

- Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; phải tập hợp lực lượng dân tộc thành một sức mạnh to lớn chống đế quốc và tay sai.