Wołch/Guślarz

36 12 0

~~Vita Maiorum~~   

 Wołchwowie pośredniczyli w kontakcie z Welesem, zajmowali się przede wszystkim szeroko rozumianą magią

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Wołchwowie pośredniczyli w kontakcie z Welesem, zajmowali się przede wszystkim szeroko rozumianą magią.  W czasach chrześcijaństwa byli nazywani guślarzami. Teraz taka mała ciekawostka. Żercy byli wybierani przez Wiec. Nasi guślarze za to wybierali się na stanowisko sami. Nie mogli nazywać się Żercami. Mieli mniejsze prawa i nie mogli odprawiać uroczystości ani uznawać się za pośredników bogów. Wołchwów należy traktować przede wszystkim jako magów lub wróżbitów, odpowiadających szamanom z innych wspólnot. Ze światem nadprzyrodzonym utrzymywali kontakt poprzez taniec i środki upajające, dzięki którym zyskiwali zdolność wieszczego widzenia. 

W dawnych wspólnotach słowiańskich zwykło uważać się ich za widzących więcej

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

W dawnych wspólnotach słowiańskich zwykło uważać się ich za widzących więcej. Ten szczególny stosunek nie wynikał wyłącznie z ich umiejętności wpadania w magiczny trans, ale też stąd, że cieszyli się wśród ludu powszechnym szacunkiem i uznaniem za sprawą posiadanej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych chociażby w leczeniu rozmaitych dolegliwości.  

Z bardziej przyziemnych obowiązków kapłanów Welesa, należy wymienić przede wszystkim  przekazywanie mitów i dawnych przekazów w formie podań mówionych bądź śpiewanych

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Z bardziej przyziemnych obowiązków kapłanów Welesa, należy wymienić przede wszystkim  przekazywanie mitów i dawnych przekazów w formie podań mówionych bądź śpiewanych. Swą działalnością starali się utrwalić w społeczności wiarę. Wołchowie cieszyli się wielkim poważaniem, jednak w przeciwieństwie do żerców nie stanowili raczej liczącej się siły politycznej. Mimo tego, słowiańscy wróżbici byli w stanie kierować buntami przeciwko naporowi obcej chrześcijańskiej religii. Dzięki Powieści dorocznej wiemy, że początkiem XI wieku siły buntownicze przeciwko księciu Glebowi gromadziły się właśnie z inicjatywy jednego z wołchwów. Brawo dla nich. Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!