Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị HCSN

10.4K 0 0

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

ĐƠN VỊ HCSN

STT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN PHẠM VI

ÁP DỤNG

GHI CHÚ

LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ

1 111 Tiền mặt Mọi đơn vị

1111 Tiền Việt Nam

1112 Ngoại tệ

1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

2 112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Mọi đơn vị Chi tiết theo

1121 Tiền Việt Nam từng TK tại

1122 Ngoại tệ từng NH, KB

1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

3 113 Tiền đang chuyển Mọi đơn vị

4 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn Đơn vị có phát

1211 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn sinh

1218 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

5 152 Nguyên liệu, vật liệu Mọi đơn vị Chi tiết theo

yêu cầu quản

6 153 Công cụ, dụng cụ Mọi đơn vị lý

7 155 Sản phẩm, hàng hoá Đơn vị có hoạt Chi tiết

1551 Sản phẩm động SX, KD theo sản phẩm,

1552 Hàng hoá hàng hoá

LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

8 211 TSCĐ hữu hình Mọi đơn vị Chi tiết theo

2111 Nhà cửa, vật kiến trúc yêu cầu quản

2112 Máy móc, thiết bị lý

2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn

2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý

2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

2118 Tài sản cố định khác

9 213 TSCĐ vô hình Mọi đơn vị

10 214 Hao mòn TSCĐ Mọi đơn vị

2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142 Hao mòn TSCĐ vô hình

11 221 Đầu tư tài chính dài hạn

2211 Đầu tư chứng khoán dài hạn

2212 Vốn góp

2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác

Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị HCSNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!