tuyen tinh

1K 0 0

BÀI GIẢNG

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Học kỳ I, năm học 2005 - 2006

MỤC LỤC

Trang

Bài 1 Khái niệm trường 1

1.1 Các tính chất cơ bản của số thực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Định nghĩa trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3 Một số tính chất của trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4 Trường số hữu tỷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.5 Trường các số nguyên modulo p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Bài 2 Không gian vectơ và không gian con 8

2.1 Định nghĩa không gian vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Ví dụ về không gian vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3 Một số tính chất của không gian vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4 Không gian vectơ con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.5 Giao của một số không gian con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.6 Tổng hai không gian con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.7 Tổ hợp tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.8 Không gian con sinh bởi một số vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bài 3 Cơ sở và số chiều của không gian vectơ 20

3.1 Độc lập và phụ thuộc tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Một số tính chất độc lập và phụ thuộc tuyến tính . . . . . . . . . . . 21

3.3 Khái niệm cơ sở của một không gian vectơ . . . . . . . . . . . . . . 24

3.4 Sự tồn tại cơ sở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.5 Khái niệm số chiều của không gian vectơ hữu hạn sinh . . . . . . . 26

3.6 Cơ sở trong không gian vectơ n chiều . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.7 Tọa độ của một vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.8 Số chiều của không gian con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

i

MỤC LỤC ii

3.9 Hạng của một hệ vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Bài 4 Ánh xạ tuyến tính 38

4.1 Định nghĩa ánh xạ tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.2 Ví dụ về ánh xạ tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.3 Một số tính chất của ánh xạ tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.4 Ảnh và nhân của ánh xạ tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Bài 5 Định thức 45

tuyen tinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!