Prologue

394K 12.3K 3.2K
                  

Trail of a Single Tear

"Shalani!" I rolled my eyes when Albert tried to call my name for the nth time.

Hindi pa ba ito napapagod? Halos hilahin ko na ang kapatid ko para hindi na kai mahabol ng lalaki.

"Tinatawag ka," Siniko ako ng kapatid ko.

"Come on Pearl, alam mong iritado ako sa kanya." Can't he understand the word stop?

Halos hilahin ko ang kapatid ko para makarating sa parking lot at padabog kong isinarado ang aming kotse.

"Why can't you try him? Mag-iisang taon ka na rin niyang hinahabol." Muling umikot ang aking mga mata.

"I don't like him, I just don't understand." Tipid na sagot ko.

I started the engine. Pinatakbo ko na ang kotse namin.

We're done for today. The Halloween party is now over. I removed my fake vampire fangs outside the window, if Pearl didn't insist this costume I won't ever dare use a vampire outfit.

I preferred cat woman or anything sexier.

"Hungry?" I asked my sister.

"I want fresh blood," tumaas ang kilay ko sa kanya. I've been hearing this kind of request from her, pero alam niyang hindi pwede.

"You still have your foods in our house Pearl."

"But I don't want to drink stagnant blood anymore, Naha." Napabuntong-hininga ako.

We're in a human world. Sa mundong hindi pinaniniwilaan ang nilalang na katulad ni Pearl, my adoptive sister.

She's a vampire and her body as a vampire used to live in human world. Pero ang pangangailangan niya sa dugo ay nananatili pa rin buhay.

Not unlike those wild vampires, my sister can control her thirst. Dito siya lumaki at nagkaisip, manakit ng tao para sa sarili niyang kapakanan ay hinding-hindi niya magagawa.

My parents were retired Middelei, ang mga tauhang namamahala sa lagusan sa pagitan ng mundo ng mga bampira at mundo ng mga tao. I still have a vampire blood, pero kapatak na lamang ito. Isa pa ang mga Middelei ay kailanman ay hindi magiging mga bampira kahit kagatin pa ito. Sinabi rin sa akin ni mommy na wala pang may dugong Middelei ang naging ganap na bampira.

Pearl is a pureblooded vampire, inubos daw ang lahi ng pamilya nito sa mundo ng mga bampira. My parents saw the running vampire wishing his daughter to be saved, dito na nagsimula ang pagkupkop nila kay Pearl.

Pearl's father died fighting, habang tumatakbo na ang mga magulang ko kasama ang kapatid ko.

After that day, my parents decided to take to retirement. Lumagay na sila sa tahimik sa mundo ng mga tao.

I'm glad that I wasn't born as a Middelei. Kwento pa lamang ng mga magulang ko ay hindi ko magugustuhan.

I'm happy being Shalani Nahara Carjaval, the hottest campus queen. I grinned when I used my boobs to buzzer our car.

"Ang bagal ng nasa unahan natin." Reklamo ko.

"Kanina mo pang pinangangalandakan ang dibdib mo sa sayawan kanina, Naha. You're always this playful and seductive, but you haven't got a boyfriend. Laro ka lang nang laro, if I were you I'll try to be serious. Maaari kang makipag relasyon. Not unlike me, matatakot ang lalaki."

Nawala ang ngisi ko sa sinabi ng kapatid ko.

"Hey, you're pretty. Time will come and—" hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang sumigaw ito at marahas niyang ginalaw ang manibela ko.

Trail of a Single Tear (Gazellian Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon